El teòleg dominic, amb la seua eloqüència inspirada, tindrà molt a veure en la decisió que es prendrà a Casp, el juny de 1412, afavorint Fernando de Trastámara a la successió a la corona d'Aragó. Va ser canonitzat per iniciativa del papa Calixte III (Alfons de Borja Llançol) el 3 de juny de 1455. (Josep Piera Rubio, 2002, 28)